down arrow
rakentaminen lvi urakointi sähkourakointi ja verkonrakennus tierakennus

Yritys

Mercus. Altitude Software

Mercurius oli muinainen roomalainen jumala, joka edusti yltäkylläisyyttä ja kaupallista onnistumista. Jumalana Mercurius oli hyvin suosittu, mikä näkyy muun muassa muinaisissa roomalaisissa kolikoissa. Arvostusta hän sai myös Rooman keisarilta Julius Caesarilta, jonka mukaan Mercurius on kaiken taiteen luoja. Näistä tulee yrityksellemme nimi Mercus.

Liikemerkkinä meillä on Caius, joka ilmentää ihmisen tärkeää osuutta tekniikan keskellä.

Mercus tänä päivänä edustaa vapautta, turvallisuutta ja onnistumista.

Onnistumiset
Menestyjät 2019
Kauppalehti
Suomen Vahvimmat Platina
Suomen Asiakastieto Oy
TARJOUSLASKENNAN UUDISTUS
Lemminkäinen Talotekniikka Oy

Tarjoama

Broker Site Manager (BSM) on rakennettu vastaamaan yrityksen toiminnan elinkaariajattelua. BSM on selaimella käytettävä pilvipalvelu, eli se on käyttöjärjestelmäriippumaton.

Alla on kuvattu yrityksen toiminnan elinkaari ja BSM:n toiminta sen rinnalla, niin kuin me sen näemme.

Mahdollisuuksien tunnistaminen

Yrityksen toiminnan edellytys on tunnistaa omat osaamisalueensa ja samalla nähdä markkinoilla ne kohteet, jotka voivat tästä osaamisesta hyötyä. Lopullisena tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen yhä kiristyvässä kilpailussa.

Kun liiketoiminnalliset mahdollisuudet on tunnistettu, ne kirjataan BSM:ään ja niiden rahallinen potentiaali arvioidaan. Tällä luodaan pohja määrätietoiselle ja suunnitelmalliselle myyntitoiminnalle.

Haluatko lisätietoja mahdollisuuksien tunnistamisesta?

Asiakkuuden saavuttaminen ja hallinta

Kun potentiaaliset myyntikohteet on tunnistettu, on tuleva asiakas saatava uskomaan yrityksen kykyyn täyttää asiakkaan tarpeet. Asiakas osoittaa olevansa valmis kokeilemaan yrityksen osaamisen tasoa lähettämällä tarjouspyynnön.

Asiakkuuden saavuttamisen edellytys on tässä vaiheessa määrätietoinen myyntityö. Yritys ei vielä myy yksittäistä kohdetta tai projektia, vaan uskottavuutta. Myyntityön palkinto on tarjouspyyntö.

Haluatko lisätietoja asiakkuuden saavuttamisesta ja hallinnasta?

Tarjoustoiminnan ohjaaminen

Kun asiakas on lähettänyt tarjouspyynnön, se on otettava vastaan, ohjattava oikealle laskijalle ja varustettava sopivilla tunnistetiedoilla tulevaa raportointia ajatellen.

Näille vaiheille työstetään juuri omalle yritykselle sopivat prosessit.

Tutustu tarkemmin tarjoustoiminnan ohjaamiseen

Haluatko lisätietoja tarjoustoiminnan ohjaamisesta?

Tarjouslaskenta

Kun tarjouspyyntö on otettu vastaan ja ohjattu laskijalle, on varmistettava, että asiakkaalle työstettävä ratkaisu täyttää asiakkaan tarpeet. Tarjous on laadittava niin, että asiakas ymmärtää, mitä hänelle tarjotaan, ja näkee, että se on hänelle sopiva. Tämän saavuttamiseksi käytettävän tarjouslaskentaohjelman on tuotettava läpinäkyvä ratkaisu ja yksikäsitteinen kustannusrakenne.

Tutustu tarkemmin tarjouslaskentaan

Haluatko lisätietoja tarjouslaskennasta?

Myyntitoiminnan ohjaaminen

Millainen on myyntitiimi, ja mitkä osapuolet kytketään kaupan kotiuttamisen prosessiin?

Millaisilla määrätietoisesti suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan tilauksen saaminen sen jälkeen, kun tarjous on toimitettu asiakkaalle? Kuka huolehtii puheluista ja tapaamisista, kuinka vastataan selvityspyyntöihin, miten hallitaan tarvittava dokumentaatio? Tätä kaikkea on ohjattava ja varmistettava, että asiakas uskoo hänelle tehtyyn ratkaisuehdotukseen ja tekee myönteisen periaatepäätöksen hankinnasta.

Haluatko lisätietoja myyntitoiminnan ohjaamisesta?

Sopimuksien muodostaminen ja hallinta

Tilaus on melkein taskussa, ja on sopimuksen laatimisen aika. Jos prosessin tätä vaihetta ei hoideta kunnolla, asiakas saattaa vielä vetäytyä sopimuksen teosta.

Sopimuksella luodaan pohja laskutuksen periaatteisiin ja sitoudutaan lupauksiin sekä velvollisuuksiin. Sopimuksen asiakirjojen pitää olla kaikkien osapuolten nähtävillä koko sopimuskauden ajan.

Huolella laadittu ja allekirjoitettu sopimus on koko yhteistyön tärkein asiakirja.

Haluatko lisätietoja sopimuksien hallinnasta?

Resurssien hallinta

Sopimus on allekirjoitettu ja lupaukset asiakkaalle on annettu. Millaisilla resursseilla yritys lunastaa annetut lupaukset? Resursseja ovat työtä suorittavat henkilöt (omat ja vieraat), viranomaiset ja asiakkaan edustajat. Resursseja ovat myös työkalut. Millaisia työkaluja yrityksellä itsellään on käytössä, millaisia on saatavilla ulkopuolisilta kumppaneilta? Entä milloin eri resurssit ovat käytettävissä? Kaikki tämä vaatii hyvää suunnittelua ja hallintaa.

Haluatko lisätietoja resurssien hallinnasta?

Projektien hallinta

Kaiken pitäisi olla valmista, ja työt voidaan aloittaa. Ennen aloittamista täytyy kuitenkin varmistaa, että yrityksen toimintaprosessiin kuuluvat toimet tulevat tehtyä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi:

  • Millainen on projektiorganisaatio
  • Kuinka organisoidaan projektin materiaalilogistiikka
  • Millaiset turva-ja viranomaismääräykset vaikuttavat projektiin ja kuinka niitä hallitaan
  • Millainen on asiakkaan tuotteiden hyväksymisen varmistusjärjestelmä
  • Miten ositetaan projekti aikataulutetuiksi toimituskokonaisuuksiksi
  • Kuinka sopeudutaan kumppaneiden aikatauluihin
  • Kuka vastaa ja millaisessa laajuudessa toimituksesta
  • Mitkä ovat projektin tunnistetut riskit ja miten ne otetaan haltuun

Tutustu tarkemmin projektinhallintaan

Haluatko lisätietoja projektinhallinnasta?

Työsuoritteiden hallinta

Jokainen toimenpide projektin elinkaaren aikana on työsuorite. Projektin työmaakokous on työsuorite, työn hyväksyttämiskäynti on työsuorite, ja putken asentaminen tai kaapelin veto ovat työsuoritteita.

Ensimmäinen askel työsuoritteiden hallinnassa on niiden tunnistaminen: mitä toimenpiteitä eli työsuoritteita vastuullani oleva toimituskokonaisuus edellyttää.

Tämän jälkeen on määriteltävä, mitä materiaaleja, osaamista ja työkaluja tunnistettuihin työsuoritteisiin tarvitaan. Niiden saatavuus asettaa rajat aikatauluille. Milloin tarvittavat materiaalit saadaan työmaalle, ja milloin tarvittavat osaajat sekä tarvittavat työkalut ovat käytettävissä?

Vasta, kun työn suorittamisen ehdot on varmistettu, varsinainen työ voi alkaa. Kenttähenkilö näkee BSM:n mobiilijärjestelmällä, mitä töitä hänelle on suunniteltu täksi päiväksi, mitä huomiseksi ja niin edelleen. Järjestelmän kautta tiedetään, missä ja mitä henkilö on tekemässä, milloin henkilö on aloittanut työn ja milloin lopettanut sen.

Järjestelmä on läpinäkyvä kaikille sovituille osapuolille.

Haluatko lisätietoja työsuoritteiden hallinnasta?

Kustannustoteutumien hallinta

Työsuoritteen suunnitellussa sisällössä on arviot siitä, millaisia resursseja ja kuinka paljon tarvitaan, jotta työ saadaan aikataulussa tehdyksi. Toteutumakirjauksessa taas kuvataan, mitä ja kuinka paljon todellisuudessa käytettiin työn suorittamiseen. Toteutumien kirjaamista on helpotettu erilaisilla automaattisilla menetelmillä. Esimerkiksi tuntikirjauksista huolehtii automatiikka.

Haluatko lisätietoja kustannustoteutumien hallinnasta?

Laskutustoteutumien hallinta

Kun työ on suoritettu, on laskuttamisen aika. Mitkä ovat sopimuksen mukaiset laskuttamisen periaatteet? Mitkä asiat laskutetaan maksuerillä, mitkä sovituilla yksikköhinnoilla taikka kaavoilla? Esimerkiksi omakustannushinnalle voidaan lisätä määrätty katetaso.

Järjestelmän automatiikka tunnistaa toteutumatiedot laskutusnimikkeiksi.

Yleensä isoilla yrityksillä on oma taloushallinnon ohjausjärjestelmä. Tällöin BSM lähettää laskutusohjeen sille, jolloin varsinainen lasku lähtee yrityksen omasta ERP-järjestelmästä.

Haluatko lisätietoja laskutustoteutumien hallinnasta?

Huolto- ja kunnossapitotoiminnan hallinta

Kun urakka on tehty ja luovutettu tyytyväiselle asiakkaalle, huolto ja kunnossapitotoiminta on luonteva tapa jatkaa yhteistyötä. Yritys, joka on vastannut esimerkiksi laitteen asennuksesta, tietää parhaiten, mitä asiakkaalle on toimitettu ja siten myös, miten toimitettu laite pidetään toimintakuntoisena. Yritys on siis etulyöntiasemassa, kun asiakas lähtee valitsemaan huollon ja kunnossapidon palveluntarjoajaa.

Mobiilijärjestelmät auttavat löytämään oikean huollettavan laitteen sekä kertovat, mitä näille laitteille pitää milloinkin tehdä.

Tulevaisuuden suuntaus on se, että huolto- ja kunnossapitoyritys saa palkkion toimivasta laitekokonaisuudesta – ei korjauskäynneistä.

Tutustu tarkemmin huolto- ja kunnossapitotoiminnan hallintaan

Haluatko lisätietoja huolto- ja kunnossapitotoiminnan hallinnasta?

Dokumenttien hallinta

Nykyaikaisessa liiketoiminnassa dokumentteja syntyy paljon: palaverimuistiot, ohjeistukset, suunnitelmat, teknisten ratkaisuiden määritelmät ja niin edelleen. Tällaisia tiedostoja on helppo tallentaa dokumentinhallintajärjestelmään, mutta niitä voi olla hankala löytää sieltä.

BSM nostaa projektin dokumentit esiin siellä, mihin ne kuuluvat, eikä niiden etsimiseen tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa.

Haluatko lisätietoja dokumenttien hallinnasta?